ایمنی در برابرآتش

عایق پشم سنگ مانع پیش روی آتش میشود و ار تاثیر آنمیکاهد. ازساختار اشغال پذیر حفاظت میکند. مقاومت عناصر سازنده ی یک ساختمان را افزایش میدهد. نمی سوزد ئ منجربه پخش شدن آتش نمیشود. در نتیجه میتوان گفت استفاده از پشم سنگ تأثیر حفاظت در مقابل آتش را افزایش میدهد....


آسایش صوتی

بیشترین نیاز محصولات پشم سنگ در بخش ساختمان است ومؤثر ترین عایق کننده ی صوتی نیز به شمار میرود.نصب عایق پشم سنگ از سروصدای بیرون یا داخل ساختمان میکاهد.محصولات منحصربه فرد ما طراحی محیط صوتی را برای شما امکانپذیر میسازد.


مقاومت وکارایی حرارتی

همه ی عایق های پشم سنگ از سنگ ساخته شده است و باعث شده که بصورت طبیعی در طول زمان ماندگاری و دوام ان حفظ شود.منظور این است که هرگز نیاز به تعویض ندارد.ساختار فیزیکی منحصربه فرد پشم سنگ سختی و استحکام ان را حفظ کرده است و تحت تاثیر تغییرات دما یا رطوبت قرا نمیگیرد.عایق پشم سنگ از لحاظ ابعادی محکم و ثابت است .